Coronavirus

17 maart 2020

 

Geachte Bezoeker,

In verband met de huidige (overheids)maatregelen tegen het coronavirus berichten wij u navolgende.

De Rechtspraak heeft besloten om in beginsel alle zittingen op rechtbanken en hoven tot en met 4 april aanstaande geen doorgang te laten vinden. Dit geldt niet voor zaken met een dusdanig spoedeisend karakter dat geen verder uitstel kan worden geduld zoals bijvoorbeeld bepaalde kort gedingen en faillissementszaken. 

Wij wijzen u er uitdrukkelijk op dat – ondanks alle maatregelen – alle wettelijke termijnen van kracht blijven en dus gewoon doorlopen. Mocht er in uw zaak/dossier zich een ontwikkeling voordoen waarvan wij niet op de hoogte (kunnen) zijn,  verzoeken wij u ons daarvan stipt op de hoogte te houden.

Inmiddels is gebleken dat de beoordeling hiervan op zaaksniveau plaatsvindt. Dit verschilt dus per zaak. De cliënten die het betreft worden hiervan afzonderlijk door ons op de hoogte gesteld. Van de verdere ontwikkelingen houden wij u uiteraard stipt op de hoogte. Schriftelijke procedures vinden overigens (ook bij de rechterlijke macht) zoveel mogelijk doorgang.

Ons kantoor zal zich zoveel mogelijk inspannen om eventuele vertraging in zaken en procedures zoveel mogelijk te voorkomen.

Daarnaast treft ons kantoor vanzelfsprekend alle verdere noodzakelijke maatregelen om het risico op verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niettemin blijven al onze collega’s de werkzaamheden zoveel mogelijk op kantoor verrichten en zullen besprekingen indien noodzakelijk op kantoor plaatsvinden. Daarnaast hebben al onze advocaten tevens de mogelijkheid om via de private-cloud (op afstand) al hun werkzaamheden te verrichten. Vanzelfsprekend is het – indien noodzakelijk of door u gewenst- ook mogelijk telefonisch,  via een internetverbinding of door conference-call overleg te voeren.

Wij hebben reeds geconstateerd dat de huidige maatregelen inmiddels juridisch- en fiscaal-financiele gevolgen hebben (of kunnen hebben) op clienten. 

Meer specifiek kunnen wij de clienten die het betreft (arbeidsrechtelijk) adviseren en bijstaan in het kader van het aanvragen van een Vergunning tot het verkrijgen van Werktijdverkorting om het financiele effect van de maatregelen te verzachten. Werkgevers kunnen dan tijdelijk een beroep doen op een WW-uitkering die door het UWV rechtstreeks wordt overgemaakt aan de werkgever ten behoeve van de werknemers. 

Daarnaast is het vanuit fiscaal perspectief mogelijk om uitstel van betaling van Vennootschapsbelasting en/of loonbelasting te vragen en verlaging te bewerkstelligen van de voorlopige aanslagen Vennootschapsbelasting en Inkomstenbelasting. Verder zijn steunmaatregelen van het Ministerie van SZW in de maak waarvan de contouren nu nog niet zichtbaar zijn. Wij volgen dat uiteraard op de voet.

Voor alle zaken lopende dossiers geldt dat iedere relatie op de hoogte zal worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Christiaan Schuth

Niclas Koelemaij