Melkveehouders kunnen ‘lichte toets’ aanvragen inzake fosfaatreductieplan

30 augustus 2017

Op 16 februari 2017 werd de invoering van de zogenoemde Regeling fosfaatreductieplan 2017 (hierna: Regeling) aangekondigd. De staatssecretaris van Economische Zaken verplichtte alle melkveehouders per 1 maart 2017 hun veestapel terug te brengen tot (maximaal) het niveau van 2 juli 2015, (vooralsnog) zonder daar enige (financiële) compensatie voor te bieden.

Sindsdien is de onrust onder melkveehouders groot. Met name bedrijven die kort vóór 2 juli 2015 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan en zich daarbij hebben gehouden aan de toen geldende (wettelijke) normen voor grondgebonden groei worden door de Regeling ernstig gedupeerd. De betrokken melkveehouders hebben er geen rekening mee kunnen en hoeven houden dat hun investeringen door de Regeling waardeloos zouden blijken te zijn, met alle (mogelijke) financiële gevolgen van dien.

De rechtbank Den Haag heeft de staatssecretaris inmiddels (in kort geding) al diverse keren teruggefloten, zowel op 4 mei 2017, 9 augustus 2017 en (meest recentelijk) op 16 augustus 2017. De rechtbank heeft bepaald dat alle melkveehouders bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (hierna: RVO) een aanvraag kunnen indienen voor een zogenoemde ‘lichte toets’, waarbij de individuele melkveehouder (kort gezegd) dient aan te tonen dat hij of zij daadwerkelijk (grondgebonden) zijn bedrijf heeft uitgebreid kort vóór de peildatum van 2 juli 2015. Daarvoor dienen melkveehouders alle relevante documenten op tafel te leggen, zoals pachtcontracten, aankoop- en financieringsovereenkomsten en schriftelijke afspraken met aannemers. Vervolgens dient de RVO binnen veertien dagen een beslissing te nemen op de aanvraag, zo heeft de rechtbank bepaald.

Ons kantoor ondersteunt een groot aantal melkveehouders inzake de (gecompliceerde) fosfaatwetgeving (waar het fosfaatreductieplan een onderdeel van is). Bestuurs- en milieurechtspecialist mr. J. Schooljan staat u graag met raad en daad bij.