Arbitrage

Met regelmaat komt het voor dat geschillen tussen partijen worden beslecht door deskundigen in plaats van de rechterlijke macht. Met name in zaken waarin een specifieke deskundigheid wordt verlangd, of partijen de doorgaans lange duur van een normale procedure niet kunnen of willen afwachten is arbitrage een geschikt alternatief. Arbitrage vindt ook vaak plaats als partijen (dat) vooraf al zijn overeengekomen, zoals in vennootschapsakten of in specifieke branches.

Ons kantoor heeft ruime ervaring met het voeren van arbitrageprocedures, zowel bij bekende landelijke instanties zoals bijvoorbeeld het NAI (Nationaal Arbitrage Instituut) of de Raad van Arbitrage voor Bouwbedrijven, of op eigen initiatief van partijen.

Chris Schuth en Niclas Koelemaij treden met regelmaat ook op als arbiter. Het betreffen dan doorgaans geschillen in de medische sector, agro-gerelateerde arbitrages, of geschillen met betrekking tot ontbinding en afwikkeling van personenvennootschappen.