Privacystatement Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs

28 mei 2018

 

Schuth & Koelemaij advocaten en belastingadviseurs, gevestigd te (9401 PJ) Assen aan de Beilerstraat 139, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 01165289 is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacystatement.

Grondslag(en) verwerking van uw persoonsgegevens
Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van één van de zes grondslagen die genoemd staan in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG), te weten:

  • toestemming van u;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarop wij onze dienstverlening baseren danwel om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
  • de gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

 

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens overeenkomstig de AVG en/of specifieke dwingende wettelijke bewaartermijnen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen uw persoonsgegevens zonder uw toestemming alleen met derden als dit noodzakelijk is op grond van één of meer van bovenstaande grondslagen en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Bij verstrekking van uw persoonsgegevens aan een derde zal voorafgaand daaraan worden overeengekomen dat deze derde zorgdraagt voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG worden gesteld aan het verwerken van uw persoonsgegevens.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. Indien u een verzoek hiertoe indient, dient u zich te identificeren. Het verwijderen van uw persoonsgegevens zal pas plaatsvinden nadat u aan uw verplichtingen jegens ons voldaan hebt en nadat wettelijke verplichte bewaartermijnen zijn verstreken.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij treffen passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

Wijziging van het privacy beleid
Wij passen ons privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op onze website zal steeds de meest recente versie van onze privacystatement worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacystatement regelmatig te raadplegen.

Klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens
Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, horen wij dat graag. Op grond van de AVG heeft u daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Links naar andere websites
Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze privacystatement is alleen van toepassing op verwerking van persoonsgegevens door Schuth en Koelemaij advocaten en belastingadviseurs. Wij raden u aan om bij verwijzing naar een andere website altijd de betreffende privacystatement op die website te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens wilt indienen, kunt u contact opnemen via info@sk-advocaten.nl