Einde van de inkeerregeling is nabij

14 september 2017

Gezien de huidige beleidsvoornemens en het wetgevingstraject, lijkt de overheid – helaas – meer te kiezen voor (extra) repressie dan voor het bevorderen van het vrijwillig voldoen van belastingen. Een goed initiatief is bijvoorbeeld geweest, het eerlijker maken van heffing over het vermogen (het box III inkomen) door de scherpe randjes van het fictief rendement eraf te vijlen. Er kan echter nog veel meer worden verbeterd. De overheid kiest echter bewust voor aanscherping van sancties (de vergrijpboete is in het recente verleden gestegen tot maar liefst 300% van de ontdoken belasting, wat vaak neer komt op het verspelen van het onderliggende verzwegen zwarte vermogen (zwarte spaarrekeningen).

Met name is nu actueel, het verdwijnen van de zogenaamde inkeerregeling per 1 januari 2018. Dit is een unieke regeling die in zoverre de vrijwillige verbetering beloont, dat dan geen vergrijpboete (van 300%) meer wordt opgelegd. Het overdragen van de zaak aan het Openbaar Ministerie voor strafvervolging is dan ook niet aan de orde. Een logische voorwaarde daarbij is wel, dat de FIOD of de belastingdienst nog niet op het spoor is van de onjuistheden in de aangifte(n). Wel kan dan nog een – veel lagere – verzuimboete (van 10%) worden belopen. De regeling was al sedert december 2009 versoberd door een twee-jaarstermijn in te voeren binnen welke de onjuistheid kon worden gemeld. De overheid meent voortaan helemaal zonder inkeerregeling te kunnen, aangezien de internationale samenwerking bij het tegengaan van witwassen, maar ook wederzijdse hulp bij belastingheffing en inning steeds efficiënter wordt, speciaal voor wat betreft het zwartsparen. De pakkans is derhalve een stuk groter dan voorheen. Gemakshalve wordt daarbij vergeten dat tegelijkertijd een prikkel wordt ontnomen om ‘schoon schip’ te maken. Menigeen zal dan fatalistisch worden: niets doen en kijken wat ervan komt.

Alleen de erfgenamen van een ‘zwarte’ erfenis, kunnen straks vrij van boete en strafvervolging (alsnog) schoon schip maken, dat wil zeggen vrijwillig verbeteren hetgeen de erflater eigenlijk had moeten doen. Ook dat is logisch, want de erfgenamen treft immers geen blaam, boeten en straffen hangen immers samen met de hoogst persoonlijke schuld en die berustte slechts bij de erflater. Op die manier kan een boete van 300% (door de erfgenamen) worden ontlopen, ook na de jaarwisseling. Inkeren vóór 1 januari 2018 levert maximaal een vergrijpboete op van 120%, als de onjuistheid meer dan twee jaar geleden is begaan. In het andere geval is de boete slechts 10% (alleen een verzuimboete).

Het verdient aanbeveling eerst advies te vragen aan een fiscaal advocaat als u overweegt voor de jaarwisseling onjuistheden te verbeteren en kan met u de mogelijkheden en gevolgen bespreken alvorens u beslist.