Wijziging in arbeidsovereenkomsten gewenst in verband met verhoging AOW-leeftijd. Verhoging AOW-leeftijd versus pensioenontslagbeding

23 september 2013

Verhoging van de pensioenleeftijd geeft aanleiding om het pensioenontslagbeding in arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd te wijzigen.

Blijkens artikel 7 lid 1 sub b van de Wet Gelijke Behandeling op grond van Leeftijd bij Arbeid (hierna: WGBLA) is ontslag bij bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd gerechtvaardigd.

Met ingang van 1 januari 2013 is de AOW-gerechtigde leeftijd stapsgewijs verhoogd. In verband hiermee dient u na te gaan wat hieromtrent is bepaald in de individuele arbeidsovereenkomsten, secundaire arbeidsvoorwaarden en/of CAO.

In veel arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is overeengekomen dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege zal eindigen bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd (en dus niet bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd).

Een werknemer, voor wie de AOW-gerechtigde leeftijd niet ingaat op 65-jarige leeftijd, zal zich op het standpunt kunnen stellen dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is beëindigd omdat dat in strijd is met artikel 7 lid 1 sub b WGBLA.

Om te voorkomen dat de arbeidsovereenkomst onbedoeld niet (van rechtswege) eindigt, dient u of 1) de huidige arbeidsovereenkomst aan te passen in onderling overleg of 2) tijdig een ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV.

Ad 1)

Een voorbeeld van een pensioenontslagbeding die aansluit bij de stapsgewijze verhoging van de AOW-gerechtigde leeftijd is:

“Naast de in de wet genoemde mogelijkheden eindigt de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege, dat wil zeggen zonder dat enigerlei opzegging is vereist, op de eerste dag waarop het ouderdomspensioen van overheidswege (AOW) ingaat.”

Ad 2)

Indien een ontslagaanvraag bij het UWV wordt ingediend ná het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, geldt het gewone toetsingskader.

Indien tijdig een aanvraag voor een ontslagvergunning wordt aangevraagd bij het UWV, dus vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, zal conform de beleidsregels van het UWV, de vergunning worden verleend.

Indien u een oudere werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, wilt laten doorwerken na zijn AOW-gerechtigde leeftijd, maar dan op grond van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 3 contracten voor 1 jaar (of meer, als de CAO dat toestaat), dient u er rekening mee te houden dat dit alleen mogelijk is indien de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd eerst is opgezegd middels een ontslagvergunning van het UWV, welke vergunning is aangevraagd vóór de AOW-gerechtigde leeftijd, danwel indien een ontbinding per de AOW-gerechtigde leeftijd wordt verzocht aan de kantonrechter.