Fiscale wijzigingen per 1 januari 2016

30 december 2015

Pas op 22 december jongstleden is door de Eerste Kamer definitief het belastingplan 2016 en aanverwante wetten aanvaard. Met name doordat de plannen leiden tot lastenverlichting, is het enigszins bizar te noemen dat touwtrekken – kennelijk – nodig was.

Voor wat betreft het cijfermatige gedeelte wordt hierbij verwezen naar het praktische overzicht van Financiën.

ONDERNEMERS

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) verdwijnt

Waar u – als ondernemer – alvast op kunt anticiperen, is dat de Verklaring Arbeidsrelatie (ofwel de VAR) waarschijnlijk per 1 april 2016 gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats kunnen modellen die de belastingdienst zelf heeft opgesteld worden gebruikt, ten aanzien waarvan zekerheid wordt gegeven dat (indien van toepassing) inhouding en afdracht van loonheffing achterwege kan blijven. Reeds op deze plaats is een waarschuwing op zijn plaats. Contracten met zzp-ers hebben naast de beoogde fiscale werking uiteraard ene belangrijke juridische lading. U kunt dan ook ervoor kiezen door ons een contract te laten opstellen en zekerheid vooraf te vragen (beschikking geen loonheffing). Contracteren blijft immers maatwerk.

Meer mogelijkheden gelden via Crowdfunding aan te trekken

Dank zij de Autoriteit Financiële markten (AFM) zijn op termijn – wellicht per april 2016, afhankelijk van de tijdige afkomst van een Algemene Maatregel van Bestuur nadat het betreffende wetsvoorstel is aangenomen, de investeringsgrenzen voor wat betreft de crowdfunding verruimd. Gaat het om risicodragend kapitaal (equity based) dan wordt de grens € 40.000,00; gaat het om risicomijdend kapitaal (loanbased) dan wordt de grens € 80.000,00 per 1 april 2016. De overheid wil hierdoor voorzien in een alternatieve financiering met name voor de MKB sector daar waar banken het – vaak – laten afweten.

Omzetbelasting: denk aan laatste tijdvakaangifte 2015

Tot 31 januari 2016 heeft u de tijd om de laatste tijdvakaangifte BTW (elektronisch) in te dienen. Aandachtspunt is dat dan herrekening / herziening over het hele jaar van investeringsgoederen aan de orde moet komen, evenals correcties in aftrek voorbelasting onder andere in verband met de auto en toepassing van het besluit uitsluiting aftrek (BUA). Voorkom een boete, en ga ook na of u eventueel in andere tijdvakken over het jaar 2015 te weinig omzetbelasting heeft aangegeven, hoewel strikt genomen niet juist, zal de fiscus soepeler zijn indien u de correctie eigenmachtig doorvoert over het laatste tijdvak (en de belasting ook tijdig betaalt).

Wetgevend programma modernisering faillissementswet

Formeel is Nederland weliswaar uit de crisis, maar tot op vandaag moeten we het nog met een verouderd faillissementswet doen uit het jaar 1893. Het economisch leven is echter zeer gebaat bij een modernere faillissementswet waarbij onnodige faillissementen worden voorkomen. Het kabinet heeft bij brief van 18 december 2015 de Kamer geïnformeerd over de voortgang van het wetgevend programma, waaronder de wet continuïteit ondernemingen I, II en III. Daarnaast zijn nog aparte wetsvoorstellen in behandeling die de positie van de curator versterken en faillissementsfraude moet tegengaan. Uit de brief kan worden afgeleid dat voor de zomer 2016 een nieuwe voortgangsbrief zal worden gestuurd. Het is onzeker of al in de loop van het jaar 2016 delen van de voorstellen kracht van wet zullen krijgen, het ligt voor de hand te denken dat de invoeringsdatum op zijn vroegst 1 januari 2017 zal zijn voor delen van het programma. Met name banken en fiscus zijn grote veroorzakers van (onnodige) faillissementen. Tijdige risico-analyse om erger te voorkomen, is juist als het gaat om voorzienbare problemen met de bank of fiscus een must voor de ondernemer, wacht dus niet te lang met problematische schulden. Fiscaal kan het verstandig zijn gebruik te maken van de nog geldende regeling voor ondernemers met tijdelijke betalingsproblemen. Maar laat het daar niet bij, combineer die actie met maatregelen ter versterking van de liquiditeitspositie, althans probeer problemen in de komende tijd voor te zijn. Het is op dit moment helaas nog (te) gemakkelijk failliet verklaard te worden.

PARTICULIEREN

Schenkingen in verband met eigen woning

Een zogenaamde ‘tijdelijke maatregel’ in de sfeer van belastingvrij schenken aan een begiftigde tussen 18 en 40 jaar in verband met de eigenwoningschuld wordt opnieuw per 1 januari 2017 mogelijk voor een bedrag van € 100.000,00. Een soortgelijke maatregel gold over de jaren 2013 en 2014, maar toen ging het erom de bouwsector te stimuleren. Tot dusver kon maximaal € 52.752,00 worden geschonken per begiftigde.

De achtergrond van de herleefde maatregel is nu een andere: de overheid wil stimuleren dat de eigenwoningschuld fors afneemt, mede wegens internationale kritiek op de omvang van de Nederlandse hypotheekschulden. In feite gold ook al een eerdere tegemoetkoming, namelijk de belastingvrijdom over het eigenwoningforfait ingeval de hypotheekschuld geheel is afgelost. Dat zette echter onvoldoende zoden aan de dijk.

Advies: plan – indien van toepassing – al in 2016 de gift, dat bij de begiftigde mogelijk ook toekomstig erfbelasting kan besparen. Een en ander vergt een zorgvuldige voorbereiding en afweging.