Einde stamrechtvrijstelling in zicht

20 november 2013

In het kader van de belastingplannen die per 1 januari 2014 moeten ingaan, is een wetsvoorstel ingediend ter beëindiging van de zogeheten stamrechtvrijstelling in de loonbelasting. Om aankondigingseffecten voor te zijn, is bepaald dat een eventuele storting in het jaar 2013, uiterlijk op 14 november 2013 moet zijn gedaan, wilt u nog van de voordelinge afkoopregeling in 2014 gebruik kunnen maken; die datum is echter inmiddels verstreken.

Uitleg begrip stamrecht

Het begrip ‘loon’ is zeer ruim en omvat bijvoorbeeld ook het recht dat van de werkgever wordt verkregen op een periodieke uitkering. Dit recht is zonder een nadere regeling op zichzelf al belast loon. De wet Loonbelasting bevat tot en met het jaar 2013 een vrijstelling van dit zogenaamde ‘stamrecht’ zodat niet dit recht (ineens) wordt belast maar in plaats daarvan de later uit te keren periodieke uitkeringen.

Bij het beëindigen van arbeidsrelaties doet het zich vaak voor dat werkgever en werknemer voor de keus staan een afgesproken (of opgelegde) beëindigingsvergoeding meteen te verlonen (vaak tegen het hoge 52% tarief), of gebruik te maken van het zogeheten stamrecht, met de vrijstelling in de loonbelasting die daarbij hoort. De uitkeringen kunt u laten spreiden of later in laten gaan waardoor minder belasting daarover hoeft te worden betaald.

U kunt het stamrecht op vier manieren onderbrengen: bij een eigen daartoe op te richten Stamrecht-BV, via een beleggingsinstelling, bank (het zogeheten banksparen) of bij een verzekeraar. In alle gevallen is van belang dat de gelden rechtstreeks worden gestort bij die instelling. Zoals gezegd, dient dat uiterlijk 14 november a.s. te gebeuren indien u de vrijstelling wilt benutten.

Voordeel eigen stamrecht-BV

Bij grotere bedragen wordt vaak de voorkeur gegeven aan het oprichten van een ‘eigen’ stamrecht-BV. Dat kan tegenwoordig snel, omdat een verklaring van geen bezwaar seder 1 juli 2011 niet meer nodig is. Het voordeel van de eigen B.V. dat er geen (behandelings)kosten van derden in rekening worden gebracht. Er geldt bovendien geen beleggingseis, zodat men ook bijvoorbeeld de eigen woning kan financieren of een eigen IB-bedrijf.

Bij voor-overlijden, maakt niet de bankinstelling of verzekeraar winst, maar blijft het geld in handen van de familie door vererving van de aandelen. Het voordeel van het eerder stoppen van de uitkeringen komt dus niet aan derden ten goede. Vooral bij wat grotere bedragen zijn de voordelen van een eigen stamrecht-B.V. vaak groter dan de nadelen.

Afkoopmogelijkheid in 2014 voor bestaande gevallen

Bestaande regelingen worden geëerbiedigd (behoudens te late storting in 2013, zie hiervoor). Bij niets-doen blijft u profiteren van de stamrechtvrijstelling. Uitsluitend voor het jaar 2014, heeft de regering een afkoop-mogelijkheid tegen gunstige condities voorgesteld.

Er gelden bij afkoop ineens in 2014 geen boetes of boeterente, maar de afkoopsom wordt slechts voor 80% belast. Over 20% geldt dus belastingvrijstelling. Wel wordt tegen het normale belastingtarief afgerekend, en komt de netto-uitkering bij u in box 3 terecht, tenzij de gelden worden uitgegeven of gebruik wordt gemaakt van een vrijstelling in box 3. Deze optie is reden genoeg om bij bestaande gevallen in het jaar 2014 nader advies in te winnen. Er moet immers maatwerk worden geboden.

Wijzigingen van de voorgestelde regeling is mogelijk

Er is inmiddels veel kritiek op het voorstel, niet in de laatste plaats door de Raad van State. Het voorstel leidt ook tot verzwaring van de onderhandelingen met de werkgever bij dreigend ontslag. Ook moet het nog maar worden afgewacht of banken, verzekeraars en beleggingsinstellingen aan afkoop in 2014 willen meewerken, en hoeveel kosten zij daarvoor in rekening brengen. Die kosten kunnen in theorie het belastingvoordeel weer teniet doen. Het lijkt erop dat de overheid slechts de baten op de korte termijn op het oog heeft gehad en niet voldoende heeft gekeken naar de nadelen op de langere termijn.

Kortom, het moet worden afgewacht of de regeling in huidige vorm inderdaad tot wet worden verheven. De Tweede Kamer heeft het recht van amendement, maar ook de regering zelf kan komen met verfijningen of wijzigingen.

Tot slot

Indien het wetsvoorstel ongewijzigd van kracht wordt, heeft de werknemer een instrument minder om te komen tot verbetering van het pensioen of aanvulling daarop. Het is verstandig zo vroeg mogelijk rekening te houden met genoemde plannen en hierop maatregelen te treffen. Bij Schuth & Koelemaij bent u daarbij aan het goede adres. Indien u oprichting van een stamrecht B.V. overweegt, dan kunt u tot 13 december a.s. dit aangeven door te mailen naar w.velema@sk-advocaten.nl. Er wordt dan meteen contact met u opgenomen.