1 januari 2016: Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

30 december 2015

 

Per 1 januari 2016 treedt de wet “Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd” in werking. De belangrijkste wijzigingen worden hierna weergegeven.

Wijziging in de opzegtermijn

De wettelijke opzegtermijn van de AOW-gerechtigde werknemer bedraagt vanaf 1 januari 2016 altijd één maand (voor zowel werkgever als werknemer), ongeacht de duur van het dienstverband, tenzij van de wettelijke opzegtermijn schriftelijk wordt (of reeds is) afgeweken.

Onmiddellijke werking: er geldt geen overgangsrecht, maar er is sprake van onmiddellijke werking.

Verkorting termijn loondoorbetalingsverplichting

Een werknemer die op of na zijn AOW-gerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt wordt, zal met ingang van 1 januari 2016 nog slechts gedurende 13 weken recht op loondoorbetaling tijdens ziekte hebben.

Verkorting termijn opzegverbod tijdens ziekte

Een werknemer die op of na zijn AOW-gerechtigde leeftijd arbeidsongeschikt wordt, zal met ingang van 1 januari 2016 slechts gedurende 13 weken beschermd worden door het opzegverbod tijdens ziekte.

Overgangsrecht: ten aanzien van een werknemer die op het moment van inwerkingtreding (op 1 januari 2016) van de nieuwe wet:

• ziek is en blijft; en
• de AOW-gerechtigde leeftijd al heeft bereikt of de AOW-gerechtigde leeftijd binnen zes maanden zal bereiken;

gaan de gewijzigde loondoorbetalingsplicht en de gewijzigde duur van het opzegverbod pas zes maanden na de inwerkingtreding (dus op 1 juli 2016) van de nieuwe wet voor die werknemer gelden.

Versoepeling re-integratieverplichtingen

Per 1 januari 2016 hoeft een werkgever geen passend werk meer te zoeken bij een andere werkgever oftewel het tweede spoor re-integratie geldt niet meer voor een AOW-gerechtigde werknemer. Een plan van aanpak hoeft niet te worden opgesteld. Wel dient de werkgever nog steeds maatregelen te treffen die de AOW-gerechtigde werknemer in staat stellen eigen of passende arbeid te verrichten.

Onmiddellijke werking: er geldt geen overgangsrecht, maar er is sprake van onmiddellijke werking.

Termijn van 13 weken wordt uiteindelijk 6 weken

Bovengenoemde termijn van 13 weken zal uiteindelijk worden verkort naar 6 weken. De eerste twee jaar na de inwerkingtreding van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd wordt eerst bekeken hoe deze wijzigingen in de praktijk uitwerken.

Wijziging in de ketenregeling per 1 januari 2016

Tot slot zal per 1 januari 2016 de ketenregeling wijzigen voor AOW-gerechtigde werknemers.

Een AOW-gerechtigde werknemer kan maximaal 6 (ipv 3) tijdelijke arbeidsovereenkomsten aangaan in maximaal 4 jaar (ipv 2 jaar) werken. Na meer dan 6 opvolgende tijdelijke contracten of na 4 jaar wordt het tijdelijke contract automatisch een vast contract. Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat de werknemer de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. De periodes tussen de tijdelijke contracten dienen daarbij 6 maanden of korter te duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.

LET OP: is er sprake van een CAO van voor 1 juli 2015 en wijkt deze af van de nieuwe regels voor tijdelijke contracten, dan gelden de nieuwe regels pas wanneer de cao is afgelopen. Of anders uiterlijk op 1 juli 2016.

Wijzigingen mbt AOW-gerechtigde werknemer reeds per 1 januari 2015 en 1 juli 2015 ingegaan:

• per 1 januari 2015: de werkgever hoeft de AOW-gerechtigde werknemer niet te informeren (geen aanzegverplichting) over het al dan niet verlengen van de arbeidsovereenkomst indien deze vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd van rechtswege (zgn. pensioenontslagbeding) zal eindigen.
• per 1 juli 2015 kan een werkgever zonder preventieve toets van het UWV of de rechter de arbeidsovereenkomst opzeggen met de werknemer vanwege het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. De arbeidsovereenkomst dient wel te zijn ingegaan voordat de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt en opzegging zonder preventieve toets kan eenmalig (ook nadat de AOW-gerechtigde leeftijd is bereikt);
• de zogenaamde Ragetlie-regel komt te vervallen bij een pensioenontslag. Met andere woorden: als een werkgever gebruik maakt van de mogelijkheid om zonder toestemming van het UWV of de rechter op te zeggen, dan kan aansluitend een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd worden gesloten die van rechtswege eindigt. Dit geldt eveneens als een arbeidsovereenkomst eindigt door een pensioenontslagbeding.
• per 1 juli 2015: er is geen transitievergoeding verschuldigd voor een werknemer die wordt ontslagen op het moment dat hij de AOW-leeftijd heeft bereikt of daarna.
• per 1 juli 2015 heeft de AOW-gerechtigde werknemer recht op het minimumloon.